Sign In

Ail-adeiladu gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol/ Building back better’ for future generations

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Ar-lein/ Online
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol eu hadroddiadau statudol cyntaf o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r adroddiadau hyn yn amlinellu sut mae cyrff cyhoeddus ledled Cymru yn defnyddio'r Ddeddf a beth sydd angen iddynt ei wneud i wella. Gallwch weld adroddiad y Comisiynydd yma ac adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yma.

Yn 2020, mae'n amlwg bod cyrff cyhoeddus yn wynebu heriau mwy fyth na phan gyflwynwyd y Ddeddf. Wrth iddynt geisio mynd i'r afael ag effeithiau tymor canolig a thymor hwy y pandemig, bydd angen iddynt hefyd barhau yn eu hymdrechion i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac anghydraddoldebau sydd wedi ymwreiddio, ac ar yr un pryd ymateb i'r risgiau a'r cyfleoedd sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ystod y digwyddiad hwn byddwn yn trafod sut y gall y Ddeddf a'r hyn a ddysgwyd o'n dau adroddiad diweddar, helpu cyrff cyhoeddus i ddatblygu'r ymatebion cydweithredol hirdymor angenrheidiol i'r heriau cymhleth a chydgysylltiedig hyn.

Yn ystod y digwyddiad, cewch gyfle i:

glywed gan Adrian Crompton a Sophie Howe am y ffordd y gallwch ddefnyddio'r canfyddiadau a'r argymhellion yn eu hadroddiadau unigol i wella'r ffordd yr ydych yn gweithredu'r egwyddor datblygu cynaliadwy;

ystyried sut a pham y dylai'r egwyddor datblygu cynaliadwy fod wrth wraidd eich cynllunio ar gyfer adferiad; a

dysgu mwy am sut mae eraill yn cymryd agwedd tymor hir at gynllunio adferiad sy'n adlewyrchu'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Mae'r digwyddiad 90 munud ar-lein hwn ar gyfer uwch arweinwyr mewn cyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan gynnwys ...

Bydd dolen Zoom yn cael ei anfon atoch yn nes at yr amser gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i fynychu. Cofiwch gadw'r dyddiad a'r amser yn rhydd yn eich dyddiadur.

Diolch

Cysylltwch â'r Gyfnewidfa Arfer Da

I gofrestru, llenwch ein ffurflen ar-lein Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd sy’n amlinellu sut rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau ein bod yn gallu anfon gwybodaeth atoch.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost i Arfer.Da@archwilio.cymru

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In May 2020 the Auditor General and Future Generations Commissioner published their first statutory reports under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. These reports describe how public bodies across Wales are applying the Act and what they need to do to improve. You can view the Commissioner’s report here and the Auditor General’s report here.

In 2020, it’s clear that public bodies are facing even greater challenges than when the Act was introduced. As they try to address the medium and longer-term impacts of the pandemic, they will also need to continue in their efforts to tackle the climate crisis and entrenched inequalities, while at the same time responding to the risks and opportunities of the UK’s departure from the European Union.

During this event we will explore how the Act, and the learning from our two recent reports, can help public bodies develop the necessary long term, collaborative responses to these complex and interconnected challenges.

During the event, you will have the opportunity to:

Hear from Adrian Crompton and Sophie Howe about how you can use the findings and recommendations in their respective reports to improve how you apply the sustainable development principle.

Explore how and why the sustainable development principle should be at the heart of your recovery planning.

Learn more about how others are taking a long-term approach to recovery planning that reflects the sustainable development principle.

This 90-minute on-line event is for senior leaders in public bodies across Wales, including….

To attend the event, a link to a Zoom meeting will be sent to you closer to the time with full instructions. Please keep the date and time free in your diary.

Thank you

Contact GPX

To register, please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions