Sign In

Cyd-weithio i adnabod a lleihau bregusrwydd/ Working together to identify and reduce vulnerability

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

Mae tirlun gwasanaeth cyhoeddus yn newid yn gyflym, ac mae’r angen am wasanaethau cyhoeddus i weithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fwy cydweithredol ac integredig bellach yn hanfodol.

Ond daw heriau sylweddol gyda gweithio aml-asiantaethol i ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol i gyflawni’r hyn sydd ei angen, gan gynnwys ail-siapio ac ail-ffocysu gwasanaethau cyfredol, adnoddau ac arferion i gyflawni canlyniadau cyfrannol sy’n canolbwyntio ar y dinesydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn seiliedig ar sefyllfa ac yn rhoi eglurhad o sut gall gwasanaethau cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i gyflawni nod cyffredin - adnabod a lleihau bregusrwydd o fewn cymunedau lleol.

Drwy gael eu trochi mewn amgylchedd realistig, bydd cyfranogwyr yn cael profiad o’r broses gwneud penderfyniadau mewn amser real fel eich bod yn cymryd rhan yn weithredol a byddwch yn deall yn gliriach y materion cymhleth sydd ynghlwm â’r broses.

Ar ôl cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, bydd cyfranogwyr yn elwa o sgiliau a gwybodaeth well i’w cynorthwyo nhw i ddarparu’r arweinyddiaeth, llywodraethiant ac atebolrwydd dyddiol hanfodol sydd eu hangen ar gyfer partneriaethau gwasanaethau cyhoeddus effeithiol.

At bwy mae’r digwyddiad wedi’i anelu?

 • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
 • Byrddau Cynllunio Ardal
 • Partneriaethau Diogelwch Cymunedol
 • Awdurdodau lleol - Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Addysg, Gwasanaethau Stryd a Rheoleiddio
 • Iechyd (yn benodol iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac arweinwyr adrannau brys) - Arweinwyr ac Aelodau Anweithredol
 • Asiantaethau’r Heddlu a Chyfiawnder Troseddol
 • Gwasanaethau Tân ac Achub
 • WAST
 • Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs)

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd [agorir mewn ffenest newydd] i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

-----------------------------------------------------------------------

This seminar will focus on how to achieve effective governance and accountability in partnership working to deliver efficient public services.

The landscape for public service delivery is changing rapidly, and the need for public services to work in partnership to deliver services in a more collaborative and integrated way is now vital.

But there are significant challenges that come with multi-agency working to deliver services in different ways to achieve what is needed, including re-shaping and re-focusing existing services, resources and practices to achieve shared citizen-focused outcomes.

This event will be based around a scenario and will provide a practical walk through of how public services can successfully work together to achieve a common goal – to identify and reduce vulnerability within local communities.

By being immersed in a realistic environment, delegates experience the decision-making process in real time so that you are actively engaged and can more clearly understand the complex issues involved.

After participating in this event, delegates will benefit from improved skills and knowledge to assist them in providing the necessary day-to-day leadership, governance and accountability needed for effective public services partnerships.

Who the event is aimed at:

 • Public Service Boards
 • Regional Partnership Boards
 • Area Planning Boards
 • Community Safety Partnerships
 • Local authorities – Social Services, Housing, Education, Street Scene and Regulatory Services
 • Health (particularly mental health, substance misuse and emergency department leads) – Leaders and Non-Exec Members
 • Police and Criminal Justice agencies
 • Fire & Rescue Services
 • WAST
 • Registered Social Landlords (RSLs)

Contact GPX

To contact the Good Practice Exchange team, please email good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions