Sign In

Digidol: Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus? | Digital: How is technology enabling collaborative working across public services?

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

17 Oct/ Hydref - Llanrwst, Conwy
24 Oct/ Hydref - Glamorgan Cricket Club, Cardiff/ Clwb Criced Morgannwg
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Public services are increasingly delivering services in very different ways and working in partnership has become a key component to delivering successful public services.

On top of this, we are living in a world where digital technologies are ever-changing.

The possibilities that digital technologies can provide are endless. This seminar will provide better understanding of tools available and how they can improve collaboration and help deliver smarter and higher quality services.

This seminar will also share examples of organisations that are maximising the use of digital technology, enabling them to deliver services that promote independence, prevention, combat social isolation and community wellbeing. These examples can be adapted across any public service.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac mae gweithio mewn partneriaeth wedi dod yn rhan allweddol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ogystal â hyn, rydym yn byw mewn byd lle mae technolegau digidol yn newid trwy’r amser.

Mae’r posibiliadau sydd gan dechnolegau digidol i’w cynnig yn ddiddiwedd. Bydd y seminar hon yn cynnig dealltwriaeth well o’r offer sydd ar gael, a sut allant wella cydweithrediad a helpu i ddarparu gwasanaethau mwy clyfar ac o ansawdd uwch.

Bydd y seminar hon hefyd yn rhannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i ddarparu gwasanaethau sy’n hybu annibyniaeth, atal, brwydro yn erbyn arwahanrwydd cymdeithasol a llesiant cymunedol. Mae modd addasu’r enghreifftiau hyn ar draws unrhyw wasanaeth cyhoeddus.

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions