Sign In

Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll yng Nghymru/ Working in partnership to combat fraud in Wales

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

07.05.19 - Glamorgan Cricket Club, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR
16.05.19 - Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Mwy am y digwyddiad yma

Yn 2013, dywedodd Yr Awdurdod Atal Twyll Cenedlaethol y gellir amcangyfrif colled o £6.6 bn o golledion blynyddol, yn fras, o ganlyniad i dwyll (heb gynnwys twyll treth). Yng nghyhoeddiad diweddar Swyddfa'r Cabinet, 'Adroddiad Blynyddol Maes Twyll Traws-lywodraethol 2018' (agorir mewn ffenest newydd) cafwyd amcan o golledion posib adrannau'r llywodraeth o ganlyniad i dwyll a oedd yn amrywio rhwng £2.7bn a £20.3bn

Mae'r Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru o dan bwysau dwys. Gyda chyllid ar gyfer gwasanaethau yn lleihau, mae yna angen cynyddol i wasanaethau cyhoeddus ddarganfod arbedion effeithlonrwydd a gwaredu gwastraff. Mae pob punt sy'n cael ei cholli o ganlyniad i dwyll yn bunt wedi ei gwastraffu.

Mae twyllwyr yn aml yn gweld eu cyfle, yn ddyfeisgar ac yn addasu'n gyflym. Maent yn targedu cyrff cyhoeddus yn aml er mwyn manteisio ar unrhyw wendidau rheoli y y gallant eu darganfod er mwyn cael mynediad at gyllid cyhoeddus, gwasanaethau a budd-daliadau nad oes ganddynt hawl iddynt.

Er mwyn brwydro yn erbyn twyll mae angen i gyrff cyhoeddus fod â'r un penderfynoldeb a dyfeisgarwch â'r twyllwyr. Mae hyn yn golygu nid yn unig bod â strategaeth gwrth-dwyll a dull cryf ar waith, ond yn ogystal mae angen gweithio mewn partneriaeth i rannu ymarfer da, rhannu deallusrwydd gwrth-dwyll, defnyddio dadansoddeg data mewn modd effeithiol, buddsoddi mewn adnoddau gwrth-dwyll a pharhau i ddysgu a pherchnogi'r wybodaeth ddiweddaraf am faes twyll sy'n newid yn barhaus.

Diben y seminar yw dod â chyrff cyhoeddus Cymru sydd â throsolwg strategol ynghyd â'r rhai sydd â rolau gweithredol i frwydro yn erbyn twyll. Mae'n gyfle i glywed a thrafod datblygiadau diweddar ym maes gwrth-dwyll a rhannu ymarfer da o ran materion megis technegau archwilio, rhannu deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll.

Mae'r seminar wedi ei chreu ar gyfer holl swyddogion ac aelodau'r sector cyhoeddus sydd â chyfrifoldebau neu ddiddordebau gwrth-dwyll o fewn eu sefydliadau gan gynnwys y rhai:

  • sydd â chyfrifoldebau am strategaeth gwrth-dwyll y sefydliad megis cyfarwyddwyr cyllid.
  • sydd â chyfrifoldeb am ymgymryd â gwaith archwiliol.
  • sy'n ymarfer gweithrediadau cydymffurfio a all ddiweddu gyda gweithred gwrth-dwyll e.e archwiliwyr mewnol.
  • sydd â chyfrifoldeb am asesu ceisiadau am wasanaethau neu fudd-daliadau ble mae risg gynhenid ac arwyddocoal o dwyll.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

---------------------------------------------------------

More about this event

In 2013, the National Fraud Authority estimated that the UK public sector annual fraud loss to be in the region of £6.6 bn (excluding taxation fraud). The Cabinet Office in its recent publication ‘Cross-Government Fraud Landscape Annual Report 2018’ (opens in new window) estimated that the annual fraud loss for government departments may be anything between £2.7bn and £20.3bn

Public Services in Wales are under intense pressure. With funding for services reducing, there is an ever-increasing need for public services to find efficiency savings and eliminate waste. Every pound lost to fraud is a pound wasted.

Fraudsters are often opportunistic, innovative and quick to adapt. They often target public bodies seeking to exploit any control weaknesses they can find in order to gain access to public funds, services and benefits they are not entitled to.

In order to combat fraud public bodies need to match the determination and resourcefulness of the fraudsters. This means not only having a robust counter-fraud strategy and approach in place, but also working in partnership to share good practice, sharing counter-fraud intelligence, making effective use of data analytics, investing in counter-fraud resources and keeping pace with the ever-changing fraud landscape.

The purpose of this seminar is to bring together those within Welsh public bodies who have strategic oversight and those with operational roles in combatting fraud. It is an opportunity to hear and discuss recent developments in counter-fraud and to share good practice in respect of matters such as investigation techniques, intelligence sharing and the use of data analytics in fraud prevention and detection.

This seminar is aimed at all public sector officers and members who have counter-fraud responsibilities or interests within their organisations including those:

  • with responsibility for the organisation’s counter-fraud strategy eg directors of finance.
  • with responsibility for undertaking investigative work.
  • exercising compliance functions which may result in counter-fraud action. eg internal auditors.
  • responsible for assessing applications for services or benefits where there is a significant inherent fraud risk.

Contact GPX

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Where to Find Us

Get Directions