Sign In

Gweminar / Webinar: Pam bod defnyddio data'n effeithiol yn ein galluogi I wneud penderfyniadau gwel / Why using data effectively enables better decision making

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Online Webinar
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod pobl yn boddi ynddynt. Ond ai'r math cywir o ddata sydd ar gael? A yw eich sefydliad yn defnyddio'r math cywir o ddata yn y ffordd gywir er mwyn cyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ein hannog i feddwl ac i weithredu mewn ffordd wahanol, ac mae hyn yn golygu defnyddio data gwahanol a meddwl am y data a ddefnyddir gennym mewn ffordd wahanol er mwyn helpu i lywio'r penderfyniadau a wnawn.

Mae sgiliau penderfynu pa ddata sydd eu hangen arnoch, sut i'w casglu ac wedyn beth i'w wneud â'r data hynny yn angenrheidiol. Mae angen i ni newid y diwylliant a'r ffordd o feddwl am ddata a meithrin y sgiliau o fewn timau, o fewn sefydliadau ac o fewn partneriaethau aml-asiantaeth i gynyddu ein defnydd o ddata i'r eithaf a hwyluso penderfyniadau ar sail data.

Bydd Tîm Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal gweminar a fydd yn anelu at ymdrin â'r heriau uchod yn yr hinsawdd gymhleth sydd ohoni.

I bwy mae'r seminar

Mae hyn yn hanfodol i unrhyw sefydliad sy'n cynnig gwasanaeth cyhoeddus ac felly rydym wedi cadw proffil mynychwyr yn eang yn fwriadol. Yn arbennig:-

  • Rheolwyr ac Uwch-Reolwyr sy’n gyrru penderfyniadau;
  • Swyddogion sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau cyhoeddus;
  • Unrhyw un sy'n ymwneud ag ysgrifennu Cynlluniau BGC;
  • Swyddogion sy'n paratoi papurau bwrdd ar gyfer Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus, Byrddau Rhanbarthol, Bwrdd Partneriaeth, uwch dimau rheoli ac ati; ac
  • Arweinwyr Polisi.

Pryd

12pm – 1:30pm

Dydd Mawrth 16 Hydref 2018

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y weminar, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein isod.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Os ydych yn bwriadu gwrando ar y weminar gyda chydweithiwr, nodwch ei enw (eu henwau) er mwyn i ni allu creu cofnod cywir o'r unigolion sy'n bresennol.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Right now there is so much data out there, people are drowning in it. But is it the right kind of data? Is your organisation using the right kind of data in the right way to achieve the results it wants?

The Wellbeing of the Future Generations Act wants us to think and act differently, and this means using different data and thinking about the data we use differently to help drive our decision making.

The skills of deciding what data you need, how to collect it and then what to do with that data are a necessity. We need to change the culture and mind set around data and build the skills within teams, within organisations and within multi-agency partnerships to maximise our use of data and to enable data driven decision making.

The Good Practice Team in the Wales Audit Office will be holding a webinar looking to address the challenges above in today’s complex climate.

Who the seminar is for

This is fundamental to any organisation who delivers a public service so we have purposely kept the delegate profile very wide. In particular:-

  • Managers and Senior Managers who drive decision making;
  • Officers who plan and deliver public services
  • Anyone involved in writing PSB Plans
  • Officers who prepare board papers for Public Service Boards, Regional Boards, or Partnership Boards;
  • Policy Leads.

When

12pm – 1:30pm

Tuesday 16 October, 2018

Register

To register for the webinar, please complete our online booking form below.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

If you are planning to listen to the webinar with a colleague, please provide us with their name(s) so we can accurately record attendance.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Where to Find Us

Get Directions