Sign In

Gweminar / Webinar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’/ Preparations in Wales for a ‘no deal’ Brexit

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Online Webinar
Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, Cardiff , CF11 9LJ
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Crynodeb y digwyddiad

Bydd y gweminar hon yn rhoi cipolwg defnyddiol o'r mathau o faterion y dylai aelodau anweithredol a chraffu eu hystyried wrth asesu parodrwydd eu sefydliadau ar gyfer Brexit.

Mwy am y digwyddiad yma

Mae'r digwyddiad hwn yn weminar ar-lein. Bydd dolen i wylio'r gweminar yn cael ei hanfon o flaen llaw. Bydd y gweminar yn cael ei recordio a bydd ar gael i'w wylio yn hwyrach ar ein sianel YouTube.

Ar hyn o bryd, bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth 2019. Waeth sut mae Brexit yn edrych, bydd yn golygu newidiadau sylweddol i wasanaethau cyhoeddus. Bydd risgiau i’w rheoli a chyfleoedd i fanteisio arnynt. Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad ar baratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit 'heb gytundeb' ar 19 Chwefror 2019. Ymhlith negeseuon allweddol yr adroddiad hwnnw oedd galwad am fwy o graffu annibynnol ar gynllunio Brexit gan aelodau etholedig ac aelodau annibynnol byrddau gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu at bob swyddog anweithredol, cynghorydd a rhai sydd â swyddogaeth llywodraethu a chraffu yn y sector cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad (CCNC).

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Deunydd perthnasol

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit 'heb gytundeb'

-----------------------------------------------

Event summary

This webinar will provide helpful insight into the types of issues Non- Executives and Scrutiny members should be considering in assessing their organisations’ preparedness for Brexit.

More about this event

This event is an online webinar. A link to watch the webinar will be sent in advance. The webinar will be recorded and will be available to view following the webinar on our Youtube channel.

Currently the UK will leave the European Union on 29th March 2019. Regardless of the form of Brexit, it will involve significant changes for public services. There will be risks to manage and opportunities to exploit. The Auditor General published his report on Preparations in Wales for a ‘no-deal’ Brexit on 19th February 2019. Amongst the key messages of that report was a call for greater independent scrutiny of Brexit planning by elected members and independent members of the boards of Wales’ public services.

This event is aimed at all Non Executive Officers, Councillors including those who have a governance and scrutiny role in the Welsh Public Sector including Assembly Sponsored Public Bodies (ASPBs).

Contact GPX

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Related content

Preparations in Wales for a ‘no deal’ Brexit

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions