Sign In

Gwireddu Cymru Gydradd | Making an Equal Wales a Reality

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Caerdydd a Llanrwst | Sophia Gardens & Glasdir
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

#WAOEquality19

Bydd y seminar hon yn edrych ar yr hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ei wneud i gyfrannu at Gymru Fwy Cydradd.

This seminar will look at what public services are doing to contribute to a More Equal Wales.

Mae Cymru Fwy Cydradd o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Cymru yn hanfodol ar gyfer creu canlyniadau gwell i bobl Cymru. Gan gydnabod bod anghydraddoldeb yn effeithio ar bawb ac yn cael effaith negyddol uniongyrchol ar bobl ag ystod o nodweddion, nod y seminar hon fydd canolbwyntio ar beth all caffael, llywodraethiant, ymarferion cyflogaeth a'r ddarpariaeth o wasanaethau wneud i gyfrannu at ganlyniadau mwy cadarnhaol.

Mae'r seminar hwn yn fan cychwyn ar gyfer rhannu a chasglu gwybodaeth am y pwnc dros y ddwy flynedd nesaf ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru. Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda digwyddiad dilynol. Mae'r pwnc hwn yn cyffwrdd â'r holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a bydd felly'n berthnasol i holl wneuthurwyr polisi yn ogystal â'r rhai sy'n llunio gwasanaethau cyhoeddus ac yn ymgysylltu â nhw. Bydd hwn yn gyfle unigryw i glywed am yr hyn sydd ei angen i gyflawni Cymru Fwy Cydradd o wahanol safbwyntiau.

12 Medi 2019 – 9am i 1pm, Caerdydd - Glamorgan Cricket Ground at Sophia Gardens

19 Medi 2019 – 9am i 1pm, Llanrwst - Glasdir Business Centre

-----------------

A More Equal Wales from the Wellbeing for Future Generations (Wales) Act 2015 and the Welsh Public Sector Equality Duty are fundamental to creating better outcomes for the people of Wales. Acknowledging that inequality affects everyone and has a direct negative impact on people with a range of characteristics, the aim of this seminar will be to focus on what procurement, governance, employment practices and provision of services can do to contribute to more positive outcomes.

This seminar is the starting point of knowledge sharing and knowledge gathering around this topic over the next two years for the Wales Audit Office. An all Wales study, the focus of which is yet to be determined, will follow in early spring, reporting in 2021 with a follow up event. This topic cuts across all public services in Wales and will therefore be relevant to all policy makers as well as to those who design and engage with public services. This will be a unique opportunity to hear about what is needed to achieve a More Equal Wales from different perspectives.

12 September 2019 – 9am to 1pm, Cardiff, Glamorgan Cricket Ground at Sophia Gardens

19 September 2019 – 9am to 1pm, Llanrwst, Glasdir Business Centre

-----------------

Cysylltwch â GPX | Contact GPX

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad, ebostiwch good.practice@audit.wales.

Bydd y cyfarwyddiadau ymuno'n cael eu cylchu 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn nodi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle i sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn darparu rhybudd preifatrwydd ar gyfer mynychwyr hefyd, gan ddweud wrthych sut y deliwn â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

-----------------

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Where to Find Us

Get Directions