Sign In

How you manage risks around organisation change, service transformation and innovation / Sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

SWALEC Stadium
Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

We are holding a free seminar on how public services can use well managed risk taking to respond effectively to the major challenges they face and the requirements of the Wellbeing of Future Generations Act.

Organisational Change, Service Transformation and Innovation all involve a degree risk and failure if they are to achieve their objective of changing things for the better. In some cases the biggest risk faced is not taking a risk. However public services cannot take reckless risks as we provide services to the most vulnerable in society, and the careless use of tax payer’s money is not acceptable in times of austerity.

The Auditor General for Wales has talked publicly about the importance of public services taking well managed risks around public service transformation and innovation.

We recognise the importance of having relevant well established risk management processes in place. There are also a number of other aspects that need to be addressed in addition to compliance with processes. The culture and behaviours associated with ‘taking well managed risks’ are relevant at both an individual level as well as at the organisational level. The linking of risk management approaches to established frameworks has proved to be helpful in helping people and organisations understand what is most effective in their particular context.

Who the seminar is for

This is a different approach to our traditional seminars. It is a model we would like to test and co-develop further with people who are either:

  • part of their organisational change delivery team 
  • planning a Service Transformation change in the next few months
  • conducting innovative pilot testing

This seminar is not aimed at Risk Managers.

Where and when

9am - 1pm
Tuesday 16 May 2017
SWALEC Stadium, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR

Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda er mwyn ymateb yn effeithiol i'r heriau mawr sy'n eu hwynebu a gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae Newid Sefydliadol, Trawsnewid Gwasanaethau ac Arloesedd oll yn golygu rhywfaint o risg a methiant er mwyn cyflawni'r amcan o newid pethau er gwell. Mewn rhai achosion, y risg fwyaf yw peidio â chymryd risg o gwbl. Fodd bynnag, ni all gwasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau byrbwyll gan ein bod yn darparu gwasanaethau i'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, ac nid yw'n dderbyniol defnyddio arian y trethdalwr mewn ffordd esgeulus mewn cyfnod o galedi ariannol.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dweud yn gyhoeddus ei bod yn bwysig i wasanaethau cyhoeddus gymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda wrth drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus ac arloesi.

Rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig bod prosesau rheoli risg sefydledig, perthnasol ar waith. Mae nifer o agweddau eraill y mae angen rhoi sylw iddynt hefyd, yn ogystal â chydymffurfio â phrosesau. Mae'r diwylliant a'r ymddygiad sy'n gysylltiedig â 'chymryd risgiau sydd wedi'u rheoli'n dda' yn berthnasol i unigolion yn ogystal â sefydliadau. Gwelwyd bod cysylltu dulliau rheoli risg â fframweithiau sefydledig wedi bod yn ddefnyddiol wrth helpu pobl a sefydliadau i ddeall beth sydd fwyaf effeithiol yn eu cyd-destun penodol nhw.

I bwy mae'r seminar

Mae'r seminar hon yn wahanol i'n seminarau traddodiadol. Mae'n fodel yr hoffem ei brofi a'i ddatblygu ymhellach gyda phobl sydd naill ai:

  • yn rhan o dimau sy'n gyfrifol am newid sefydliadol;
  • yn gwneud cynlluniau i Drawsnewid Gwasanaethau dros yr ychydig fisoedd nesaf; neu
  • yn cynnal treialon arloesol.

Nid yw'r seminar hon wedi'i hanelu at Reolwyr Risg.

Ble a phryd

9am - 1pm
Dydd Mawrth 16 Mai 2017
Stadiwm SWALEC, Gerddi Soffia, Caerdydd, CF11 9XR

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions