Sign In

Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19/ Mental health and wellbeing during COVID-19

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Ar-lein/ Online
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Mae bywyd wedi newid, mae gwaith wedi newid, rydyn ni wedi newid. Ond beth allwn ei ddysgu o'n profiadau?

Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.

O weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol allweddol ar y rheng flaen yn trin COVID, i'r rhai sy'n gwarchodi, yn byw ar eu pen eu hunain, neu'n gwirfoddoli yn y gymuned - mae'r feirws wedi effeithio ar bawb.

Yn ystod y gweminar hwn byddwn yn clywed sut mae gwasanaethau cyhoeddus wedi addasu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu yn ystod y pandemig yn ogystal â'u llwyddiannau a'u heriau. Yn benodol, byddwn yn canolbwyntio ar:

Gwasanaethau yn y gymuned yn cydweithio i ddarparu cymorth iechyd meddwl

Cefnogi iechyd a lles staff

Sut y gellir cymryd mantais o dechnoleg i oresgyn unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

Sut beth yw arwain sefydliadau drwy bandemig

Dulliau gwahanol o ddarparu cymorth iechyd meddwl

Yn ogystal â hyn byddwn hefyd yn clywed gan We are Platfform, a fydd yn rhannu negeseuon allweddol o'u 'Gwersi o’r Cyfnod Cloi' ac yn rhoi darlun o iechyd meddwl a lles yng Nghymru.

Cysylltwch â'r Gyfnewidfa Arfer Da

I gofrestru, llenwch ein ffurflen ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd sy’n amlinellu sut rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau ein bod yn gallu anfon gwybodaeth atoch.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost i Arfer.Da@archwilio.cymru

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Life has changed, work has changed, we have changed. But can we learn from our experiences?

The Coronavirus pandemic has inevitably had an effect on many people’s mental wellbeing to varying degrees.

From key health and social care workers on the frontline treating COVID hands on, to those shielding, living alone, or those volunteering in the community – everyone has been impacted by the virus.

During this webinar we will hear how public services have adapted the services they provide during the pandemic as well as their successes and challenges. In particular we’ll be focusing on:

  • Community based services working together to provide mental health support
  • Supporting staff health and wellbeing
  • How technology can be harnessed to overcome loneliness and social isolation
  • What it’s like to lead organisations through a pandemic
  • Different approaches to providing mental health support

As well as this we will also hear from We are Platfform, who will share key messages from their ‘Lessons from Lockdown’ and provide a picture of mental health and wellbeing in Wales. 

Contact GPX

To register, please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions