Sign In

Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig/ Innovative approaches to public services in rural communities

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

09-07-19 - Glamorgan Cricket Club, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR
18-07-19 - Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

This seminar will share innovative approaches to help understand how public services can meet the needs of rural communities in Wales.

The Wales Audit Office recently published a report on ‘Local Government Services to Rural Communities’. In this report we identified 9 authorities as rural, 11 as semi-rural/urban and 2 as urban.

The reality is that delivering fair and equitable public services and maintaining specialist provision in rural areas is challenging due a number of reasons including;

 • geography
 • distance
 • cost
 • scalability.

The loss of the ‘cornerstones’ of rural communities such as banks, schools, and post offices and poor access to key infrastructure like public transport and superfast broadband can compound the challenge of sustaining public services in rural communities.

The seminar is framed around the 7 Well-being goals of the WFG Act and is aimed at all public services in Wales. The ideas and approaches shared at this seminar can be adapted to suit a wide range of services.

This event is unique in that its applicable to all public services across Wales including:

 • local authorities
 • health
 • police forces
 • fire authorities
 • third sector bodies
 • housing associations
 • community groups
 • voluntary bodies
 • charities
 • social enterprises

Contact GPX

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall gwasanaethau cyhoeddus fodloni anghenion cymunedau gwledig yng Nghymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar 'Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig'. Yn yr adroddiad hwn bu i ni nodi bod 9 awdurdod yn rhai gwledig, 11 yn rhai rhannol-wledig/trefol a 2 yn rhai trefol.

Y realiti yw bod darparu gwasanaethau cyhoeddus teg a chyfiawn a chynnal darpariaeth arbenigol mewn ardaloedd gwledig yn heriol oherwydd nifer o resymau gan gynnwys;

 • Daearyddiaeth
 • Pellter
 • Cost
 • Hyfywedd.

Gall colli hanfodion cymunedau gwledig megis banciau, ysgolion, a swyddfeydd post a mynediad gwael at isadeiledd allweddol megis trafnidiaeth gyhoeddus a band llydan cyflym iawn gymhlethu'r her o gynnal gwasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig.

Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y syniadau a'r ymagweddau a rennir yn y seminar hwn gael eu haddasu i gyd-fynd ag ystod eang o wasanaethau.

Mae'r digwyddiad hwn yn unigryw o ran ei berthnasedd i'r holl wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru gan gynnwys:

 • Awdurdodau lleol
 • Iechyd
 • Yr Heddlu
 • Awdurdodau tân
 • Cyrff y trydydd sector
 • Cymdeithasau eiddo
 • Grwpiau cymunedol
 • Cyrff gwirfoddol
 • Elusennau
 • Mentrau cymdeithasol 

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions