Sign In

Internal Audit Arrangements at Town and Community Councils in Wales/ Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Online webinar (if you would like to attend our offices to watch the webinar - please let us know)
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Following our recent publication of Internal Audit Arrangements at Town and Community Councils in Wales, this interactive webinar will share ideas to move the recommendations forward.

More about this event

  • This is the second in the series of webinars on supporting town and community councils in Wales. We held a webinar back in February 2017 on Financial management and governance in community councils.
  • The roles of town and community councils are increasing in their contributions to public services in Wales. With that comes the need to ensure their own internal processes support these needs.
  • The Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 require town and community councils to have adequate and effective arrangements in place for an internal audit of their accounting records and their systems of internal control.
  • This webinar is a great opportunity for councils to come together either as individuals or in groups to seek clarity on the points the panel members will be raising.

Who should attend

  • This webinar is aimed at Town and Community Councillors and Clerks to the Council. 

How to register

To register for the webinar, please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process. It is also available on Forthcoming Events page.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

If you are planning to listen to the webinar with a colleague, please provide us with their name(s) so we can accurately record attendance.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dyma’r ail mewn cyfres o weminarau ar gefnogi cynghorau tref a chymuned yng Nghymru. Fe gynhaliom weminar yn Chwefror 2017 ar Reolaeth a llywodraethu ariannol mewn cynghorau cymuned.

Mae rolau cynghorau tref a chymuned yn cynyddu o ran eu cyfraniadau i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gyda hynny daw angen i sicrhau bod eu prosesau mewnol eu hunain yn cefnogi'r anghenion hyn.

Mae’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliad (Cymru) 2014 yn galw ar gynghorau tref a chymuned i gael trefniadau digonol ac effeithiol ar waith ar gyfer archwiliad mewnol o’u cofnodion cyfrifo a’u systemau rheolaeth fewnol.

Bydd y weminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd aelodau’r panel yn eu codi.

Pwy ddylai fynychu

Mae’r weminar wedi ei hanelu at Gynghorwyr Tref a Chymuned a Chlercod i'r Cynghorau.

Sut i gofrestru

I gofrestru ar gyfer y gweminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru. Mae hefyd ar gael ar y dudalen Digwyddiadau sydd i Ddod.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Dylech sicrhau eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cadw lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch chi.

Os ydych yn bwriadu gwrando y gweminar gyda chydweithiwr, rhowch eu henw(au) er mwyn gallu cofnodi presenoldeb.

Am ragor o wybodaeth ar y digwyddiad, anfonwch e-bost i good.practice@audit.wales

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions