Sign In

Webinar: Let’s talk Cyber Security | Gweminar: Gadewch i ni siarad am Ddiogelwch Seiber

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Online webinar
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Fel aelodau o'r bwrdd, sut ydych yn ceisio sicrwydd gan eich sefydliad bod gennych drefniadau diogelwch seiber priodol ar waith?

Mae seiber-ymosodiadau yn ddigwyddiadau bob dydd ledled y byd. Yn ddealladwy, mae Diogelwch seiber yn derm sy'n aml yn gwneud i bobl deimlo'n nerfus. Mae Diogelwch seiber yma i aros, ac mae angen i ni fod yn gyfforddus â beth yw ystyr hyn ar gyfer ein sefydliadau. Nid yw Diogelwch seiber yn rôl arbenigol yn unig, rydym ni i gyd yn chwarae rhan wrth sicrhau bod ein sefydliadau yn cael eu hamddiffyn rhag ymosodiadau.

Felly, beth a olygwn gyda Diogelwch seiber?

Mae Diogelwch seiber yn cynnwys technolegau, prosesau a rheolaethau sydd wedi'u cynllunio i ddiogelu systemau, rhwydweithiau a data rhag seiber-ymosodiadau. Pan fydd yn gweithio'n effeithiol, mae diogelwch seiber yn lleihau'r risg o seiber-ymosodiadau gan ei fod yn diogelu sefydliadau ac unigolion rhag camfanteisio diawdurdod ar dechnolegau, rhwydweithiau a systemau.

Beth yw nod y gweminar?

Nod y gweminar rhyngweithiol hwn yw arfogi Aelodau’r Bwrdd ac Aelodau Anweithredol gyda’r arfau a'r wybodaeth angenrheidiol i geisio sicrwydd bod gan eu sefydliad drefniadau diogelwch seiber angenrheidiol ar waith. Nid yw’r gweminar hwn wedi’i anelu at arbenigwyr technegol, mae ar gyfer y rhai sydd â chyfrifoldebau llywodraethu a sicrwydd terfynol ar lefel bwrdd i alluogi Gwasanaethau Cyhoeddus i aros un cam ar y blaen i droseddwyr seiber wrth i arwyneb ymosod ehangu.

Pryd

12.00 - 13.15
Dydd Mawrth 26 Mawrth, 2019

Sut i gofrestru

I gofrestru ar gyfer y gweminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru. Mae hefyd ar gael ar y dudalen Digwyddiadau sydd i Ddod.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Dylech sicrhau eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cadw lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch chi.

Os ydych yn bwriadu gwrando y gweminar gyda chydweithiwr, rhowch eu henw(au) er mwyn gallu cofnodi presenoldeb.

Am ragor o wybodaeth ar y digwyddiad, anfonwch e-bost i good.practice@audit.wales

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As board members, how do you seek assurance from your organisation that you have the appropriate cyber security arrangements in place?

Cyber-attacks are daily occurrences around the globe. Understandably, Cyber security is a term which often makes people feel nervous. Cyber security is here to stay and we need to get comfortable with what this means for our organisations. Cyber security is not just a specialist role, we all play a part in ensuring our organisations are protected against attacks.

So, what do we mean by Cyber security?

Cyber security comprises technologies, processes and controls that are designed to protect systems, networks and data from cyber-attacks. When working effectively, cyber security reduces the risk of cyber-attacks as protects organisations and individuals from unauthorised exploitation of systems, networks and technologies.

What is the aim of the webinar?

The aim of this interactive webinar is to equip Board and Non- Executive members with the necessary tools and knowledge to seek assurance that their organisation has the necessary cyber security arrangements in place. This webinar is not aimed at technical specialists, this is for those who have ultimate governance and assurance responsibilities at board level to enable Public Services to stay one step ahead of cyber criminals as the attack surface expands.

When

12.00 - 13.15
Tuesday 26 March, 2019

How to register

To register for the webinar, please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process. It is also available on Forthcoming Events page.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

If you are planning to listen to the webinar with a colleague, please provide us with their name(s) so we can accurately record attendance.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Where to Find Us

Get Directions