Sign In

Future proofing public services | Gwneud penderfyniadau tymor hir: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, CF11 9LJ
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Pan fydd gwasanaethau cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau heddiw, bydd effaith llawer o'r penderfyniadau hynny yn dal i gael ei theimlo ymhen 30 mlynedd. A ydych chi'n meddwl am y canlyniadau anfwriadol?

Os ydym yn parhau i wneud penderfyniadau yn yr un ffordd ag yr ydym wedi gwneud erioed, ni fyddwn byth yn gweld y newid sydd ei angen arnom. Bydd y weminar hon yn edrych ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymor hir ar y cyd.

Bydd y weminar hon yn adnabod enghreifftiau ymarferol o wasanaethau yn gwneud pethau'n wahanol wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau'r buddion gorau posibl ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Byddwn yn trafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.

Nid tasg hawdd yw cydbwyso anghenion tymor byr, cyfredol unigolion a chymunedau nodau tymor hir. Mae cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl yma ac yn awr, ond mae natur y galw yn newid ac mae'r niferoedd yn codi. Mae gwasanaethau cyhoeddus hefyd yn wynebu heriau pontio'r cenedlaethau sydd wedi hen ymwreiddio, megis tlodi, a bygythiad hollbresennol newid yn yr hinsawdd, sy'n gofyn am weithredu hirdymor ar y cyd.

Mae deall beth all ddigwydd yn y dyfodol yn dod yn fwyfwy anodd. Mae gan ansicrwydd Brexit oblygiadau sylweddol i'r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Mae datblygiadau cyflym o ran technoleg yn newid y ffordd y mae pob un ohonom yn byw, ond hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd i gyrff cyhoeddus.

 • Bydd y weminar hon yn darparu cyfle i ystyried cwestiynau megis:
 • Beth ydym yn ei olygu gyda hirdymor?
 • Pa wybodaeth y gallwn ei defnyddio i helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol?
 • Sut y gallwn gydbwyso pwysau presennol chanlyniadau tymor hwy?

Mae'r weminar wedi ei hanelu at:

 • Benaethiaid gwasanaethau;
 • Cynllunwyr strategol;
 • Aelodau bwrdd a gweithwyr anweithredol;
 • Cynllunwyr corfforaethol; a
 • Rheolwyr perfformiad corfforaethol.

_________________________________________________________________

When public services make decisions today, the impact of many of those decisions will still be felt in 30 years' time. Are you thinking about the unintended consequences?

If we continue to make decisions in the same way we always have, we will never see the change we need. This webinar will look at how we can recalibrate and think outside of our sector boundaries to achieve collective long-term change.

This webinar will identify practical examples of services doing things differently to plan for the future and optimise benefits across public services in Wales. We will discuss how strategic and operational decision makers must balance the needs of today with the needs of tomorrow.

Balancing the short term, immediate needs of individuals and communities against long-term goals is not easy. Public bodies are focused on providing services to meet the needs of people here and now, but the nature of demand is changing and the volume is rising. Public services also face entrenched, intergenerational challenges, such as poverty, and the existential threat that is climate change, which necessitate concerted long-term action.

Understanding what the future might hold is becoming increasingly difficult. Uncertainty over Brexit has significant implications for government and wider public services. Rapid advances in technology are changing the way we all live, but also offer public bodies new opportunities.

This webinar will provide an opportunity to explore questions such as:

 • What do we mean by long term?
 • What information can we use to help plan for the future?
 • How can we balance current pressures with longer term outcomes?

This webinar is aimed at:

 • Heads of services;
 • Strategic planners;
 • Board members and non-executives;
 • Corporate planners; and
 • Corporate performance managers.

Where to Find Us

Get Directions