Sign In

Mutual Benefits: Building a Co-operation Between Wales and the Basque Country / Buddion Cyffredin: Creu Cydweithrediad Rhwng Cymru a Gwlad y Basg

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Glamorgan County Cricket Club
Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Ydych chi'n cynllunio gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni datrysiadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i'r Gymru a Garem?

Os ydych, dewch i ddysgu o brofiadau Gwlad y Basg (Gogledd Ddwyrain Sbaen), sy'n cael ei gydnabod yn gyffredinol fel rhanbarth dynamig a llwyddiannus.

Pan fyddwch yn ystyried unrhyw un o saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Gwlad y Basg yn dangos arferion sydd o ddiddordeb ac sy'n berthnasol i Gymru.

Mae rhan o lwyddiant profiad Gwlad y Basg yn gysylltiedig â'r ffordd maent yn trefnu eu cymdeithas, sy'n cynnwys ffocws ar; arloesedd, eu cystadleurwydd fel rhanbarth, entrepreneuriaeth gymdeithasol ac ymddygiadau cydweithredol.

Mae canolbwyntio ar y meysydd hyn yn helpu i greu economi lwyddiannus, cymunedau cadarn ac yn lleihau'r galw ar wasanaethu cyhoeddus.

Caiff y digwyddiad hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Bydd yn rhoi'r cyfle i'r rheini sy'n dod i ddysgu am arferion sy'n cyfrannu at lwyddiant Gwlad y Basg, ac i feddwl sut y gellid addasu'r rhain i greu'r Gymru a Garem.

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

  • Aelodau Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus,
  • Uwch Wneuthurwyr Penderfyniadau sy'n ymwneud â'r gwaith o lunio gwasanaethau a mynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu cymdeithas yng Nghymru,
  • Academyddion sydd â diddordeb mewn busnesau cydweithredol, ac
  • Ymarferwyr sy'n cyflawni arloesedd, busnes cymdeithasol a gweithgareddau cydweithredol

Os bydd gennych unrhyw faterion neu ymholiadau ynghylch y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

#WAOBasque

-----------------------------------------

Are you designing public services to achieve economic, social and environmental solutions for the Wales we Want?

If the answer is yes, come and learn from the experiences of the Basque Country (North East Spain) which is widely recognised as a dynamic and successful region.

When you consider any one of the seven wellbeing goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, the Basque Country demonstrates practices that are of interest and relevance to Wales.

Part of the success of the Basque experience is linked to how they organise their society, which includes a focus on; innovation, their competitiveness as a region, social entrepreneurship and cooperative behaviours.

Focussing on these areas helps to create a successful economy, resilient communities and reduces demand on public services.

This event will be delivered in partnership with the Wales Co-operative Centre and Cardiff University Business School. It will provide the opportunity for attendees to learn about practices that contribute to the Basque Country’s success, and to think about how these could be adapted to create the Wales we Want.

Who is the event for?

  • Public Service Board Members,
  • Senior Decision makers involved in service design and tackling the big challenges facing Welsh society,
  • Academics interested in cooperative businesses, and
  • Practitioners delivering innovation, social business and cooperative activities.

If you have any issues or queries regarding this event, please email good.practice@audit.wales.

#WAOBasque

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions