Sign In

Datguddio’r gwerth yn eich data/ Unearth the value in your data

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Ar-lein/ Online
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Mae’r weminar hon ar gyfer sefydliadau sydd eisiau newid y ffordd maent yn casglu, dadansoddi a defnyddio data, ar bob lefel.

Mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn

Mae gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gyfoeth o ddata. Ond a ydynt yn manteisio’n llawn arno?

Mae rhai sefydliadau’n gwneud cynnydd da ar eu ‘taith data’ ac mae eraill ond newydd feddwl sut y gallant foderneiddio a dod yn sefydliad sy’n gweithredu ar ddata.

Ble bynnag yr ydych ar eich ‘taith data’, mae’r weminar hon yma i’ch helpu. Cewch glywed gan ein panel o siaradwyr ble y maent ar eu taith a byddant yn rhannu eu cyngor ar sut i sicrhau bod eich sefydliad:

 • yn rhoi digon o werth ar ei ddata;
 • yn meddu ar y seilwaith priodol;
 • yn meddu ar ddiwylliant sy’n mynnu data o ansawdd uchel; ac
 • yn meddu ar y sgiliau priodol i wneud yn fawr o’i ddata.

Rydym wedi dechrau ein rhaglen dadansoddeg data ein hunain. Mae ein Tîm Dadansoddeg Data yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gwella’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gwaith ac yn ehangu ar ein hystod o ddulliau delweddu data a dulliau dadansoddi. Y nod yw cael gwell dealltwriaeth drwy ddata ac, yn y pen draw, cyflawni ein gwaith archwilio yn fwy effeithiol. Byddwn yn rhannu rhagor o wybodaeth ynghylch hyn a’r ffordd y gall eich sefydliad chi gael budd o hyn.

Ar gyfer pwy mae’r weminar?

 • rheolwyr/arweinwyr â chyfrifoldeb am ddata a thimau data;
 • dadansoddwyr data a gwyddonwyr data; ac
 • unrhyw un sy’n awyddus i wella’r ffordd y mae’n defnyddio data.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad hwn, ffoniwch Beth Smith ar 07891050075 neu e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This webinar is for organisations that want to transform the way they collect, analyse and use data, at all levels.

More about this event

Public services in Wales hold a wealth of data. But are they making the most of it?

Some organisations are making good progress on their ‘data journey’ and others are only now starting to think about how they can modernise and become ‘data-enabled’.

Wherever you are on your ‘data journey’, this webinar is designed to help. Our panel of speakers will share where they are on their journey and share tips on how to ensure your organisation:

 • places enough value on its data;
 • has the right infrastructure in place;
 • has a culture that demands high quality data; and
 • has the right skills to exploit its data.

We have started our own data analytics programme. Our Data Analytics Team is hard at work to ensure we improve the evidence base for our work and expand our range of data visualisations and analytical methods. The aim is to create greater insight from data and ultimately to undertake our audit work more efficiently. We’ll be sharing more information about this and how this can benefit your organisation.

This webinar is for:

 • managers/leaders with responsibilities for data and data teams;
 • data analysts and data scientists; and
 • anyone interested in improving the way they use data.

Contact

If you have any questions about this event, please contact Beth Smith on 07891050075 or email good.practice@audit.wales

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions