Sign In

Prif Heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol | Key Issues for Regional Partnership Boards

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Cardiff and Llanrwst
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

#WAORPB

Cyn bo hir, bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi adolygiad o'r Gronfa Gofal Integredig. Mae'r adolygiad wedi codi ymwybyddiaeth o'r prif heriau a wynebir gan Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol wrth weinyddu'r gronfa hon, yn ogystal â chronfeydd eraill. Bydd y gyfres hon o weminarau'n awgrymu atebion i'r heriau hyn. Gall Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol eu haddasu i ymateb i'w hamgylchiadau lleol.

I gynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i'r ffordd y maent yn gweithio ar y prif materion a nodir, bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal dau weminar. Byddwn yn gwahodd arbenigwyr i drafod yr heriau, a chynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Byddwn hefyd yn cael cwmni cynrychiolwyr fydd yn trafod sut mae integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gweithio yn yr Alban. Bydd y gweminarau hyn yn cael eu ffilmio a'u darlledu'n fyw, gan roi cyfle i'r cynrychiolwyr sy'n gwylio ar lein i anfon cwestiynau at y panel. Bydd cyfle hefyd i fynychu'r gweminar yn bersonol a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb byw wedi hynny.

Gweminar 1: Gweithredu'r Gronfa

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael a heriau'n ymwneud â mesur canlyniadau ac effaith, systemau wedi'u hymuno a rhannu data.

Gweminar 2: Ffyrdd o Weithio

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn gweithio partneriaeth a phwysigrwydd defnyddwyr gwasanaethau mewn dylunio gwasanaethau.

Bwriedir y digwyddiad hwn i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Swyddogion Llywodraeth Cymru.

Ble a phryd

Gweminar 1: 13 Mehefin 2019, 18:00 - 20:00

Canolfan Datblygu Gwledig Glasdir, Llanrwst, Dyffryn Conwy

Gweminar 2: 20 Mehefin 2019, 18:00 - 20:00

Caerdydd

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad hwn, ffoniwch Sara Woollatt ar 02920 320 614 neu e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#WAORPB

The Wales Audit Office will soon be publishing a review of the Integrated Care Fund. This review has raised awareness of key issues faced by Regional Partnership Boards in the administration of this fund, as well as other funds. This series of webinars will highlight solutions to these issues which Regional Partnership Boards can adapt to suit their own local circumstances.

To assist Regional Partnership Boards in implementing changes to the way they work around the key issues identified, the Good Practice Exchange will be hosting two webinars. We will be inviting experts to discuss the issues and offer advice and assistance to Regional Partnership Board members and their committees. We will also be joined by representatives who will discuss how integration of Health and Social Care has worked in Scotland. 

These webinars will be filmed live, with the opportunity for delegates watching online to send in questions for the panel. There is also the opportunity to attend the webinar filming in person and engage in a live Q&A session afterwards.

Webinar 1: Fund Implementation

This webinar will address issues around measuring outcomes and impact, joined up systems and data sharing.

Webinar 2: Ways of Working

This webinar will address issues around trust in partnership working and the importance of involving service users in service design.

This event is aimed at Regional Partnership Board Members and their Committees and Welsh Government Officials. 

Where and When

Webinar 1: June 13th 2019, 18:00 - 20:00

Glasdir Rural Development Centre, Llanrwst, Conwy Valley

Webinar 2: June 20th 2019, 18:00 - 20:00

Cardiff

Contact

If you have any questions about this event, please contact Sara Woollatt on 02920 320 614 or email good.practice@audit.wales

Where to Find Us

Get Directions