Sign In

Prif Heriau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol | Key Issues for Regional Partnership Boards

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Cardiff and Llanrwst
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

#WAORPB

I gynorthwyo Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i weithredu newidiadau i'r ffordd y maent yn gweithio ar y prif materion a nodir, bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal dau weminar. Byddwn yn gwahodd arbenigwyr i drafod yr heriau, a chynnig cyngor a chefnogaeth i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

Bydd y gweminarau hyn yn cael eu ffilmio a'u darlledu'n fyw, gan roi cyfle i'r cynrychiolwyr sy'n gwylio ar lein i anfon cwestiynau at y panel. Bydd cyfle hefyd i fynychu'r gweminar yn bersonol a chymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb byw wedi hynny.

Gweminar 1: Gweithredu'r Gronfa: Caerdydd

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael a heriau'n ymwneud â mesur canlyniadau ac effaith, trefniadau llywodraethu, systemau wedi'u hymuno a rhannu data.

Gweminar 2: Ffyrdd o Weithio: Llanrwst

Bydd y gweminar hwn yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth mewn gweithio partneriaeth a phwysigrwydd defnyddwyr gwasanaethau mewn dylunio gwasanaethau.

Bwriedir y digwyddiad hwn i aelodau a phwyllgorau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Swyddogion Llywodraeth Cymru.

Ble a phryd

Gweminar 1: 8 Gorffennaf  2019, 18:00 - 19:30

Clwb Criced Morgannwg, Gerddi Soffia, Caerdydd, CF11 9XR

Gweminar 2: 17 Gorffennaf 2019, 18:00 - 19:30

Canolfan Datblygu Gwledig Glasdir, Llanrwst, Dyffryn Conwy, LL26 0DF

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad hwn, ffoniwch Sara Woollatt ar 02920 320 614 neu e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#WAORPB

To assist Regional Partnership Boards in implementing changes to the way they work around the key issues identified, the Good Practice Exchange will be hosting two webinars. We will be inviting experts to discuss the issues and offer advice and assistance to Regional Partnership Board members and their committees. 

These webinars will be filmed live, with the opportunity for delegates watching online to send in questions for the panel. There is also the opportunity to attend the webinar filming in person and engage in a live Q&A session afterwards.

Webinar 1: Fund Implementation: Cardiff

This webinar will address issues around measuring outcomes and impact, governance arrangements, joined up systems and data sharing.

Webinar 2: Ways of Working: Llanrwst

This webinar will address issues around trust in partnership working and the importance of involving service users in service design.

This event is aimed at Regional Partnership Board Members and their Committees and Welsh Government Officials. 

Where and When

Webinar 1: July 8th 2019, 18:00 - 19:30

Glamorgan County Cricket Ground, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9XR

Webinar 2: July 17th 2019, 18:00 - 19:30

Glasdir Rural Development Centre, Llanrwst, Conwy Valley, LL26 0DF

Contact

If you have any questions about this event, please contact Sara Woollatt on 02920 320 614 or email good.practice@audit.wales

Where to Find Us

Get Directions