Sign In

Seiber-gadernid yng Nghymru/ Cyber resilience in Wales

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Ar-lein/ Online
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Bydd mynychwyr yn cael rhagolwg o'r canfyddiadau sy'n deillio o'n hastudiaeth genedlaethol ar seiber-gadernid yng nghyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae ein gwaith wedi canolbwyntio ar y trefniadau ar gyfer seiber-gadernid ar lefel Bwrdd ac uwch reoli. Bydd mynychwyr yn clywed gan arbenigwyr yn y maes a byddant yn gallu cymharu'r trefniadau yn eu sefydliad â chyrff eraill, tebyg.

Mwy am y digwyddiad

Yn unol â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol disgwyliedig, bydd y gweminar hwn yn 100% arlein. Bydd dolenni ar sut i fod yn bresennol yn cael eu hanfon at bawb sy’n mynychu.

Rhagor o fanylion

Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol, mae systemau cyfrifiadurol yn cyflawni swyddogaethau hanfodol mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Fodd bynnag, un o anfanteision y digideiddio cynyddol hwn yw'r bygythiad seiber cynyddol gan sefydliadau ac unigolion sy'n ceisio ymelwa ar hyn er eu budd ariannol neu wleidyddol eu hunain.

Er mwyn amddiffyn eu hunain rhag ymosodiadau o'r fath, mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus nid yn unig cynyddu eu seiber ddiogelwch, ond hefyd eu seiber-gadernid.

Seiber-gadernid yw 'gallu cyffredinol systemau a sefydliadau i wrthsefyll seiber-ddigwyddiadau a’u goresgyn pan ddaw niwed ohonynt' (fel y diffiniwyd gan y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol).

Mae pandemig COVID-19 wedi pwysleisio ymhellach bwysigrwydd seiber-gadernid. Mae'r ddibyniaeth ar y rhyngrwyd wedi cynyddu yn ystod 2020, gyda niferoedd enfawr o weithwyr cyhoeddus a phreifat yn gweithio o bell, a chyda'r cyhoedd yn cynyddu eu defnydd o'r rhyngrwyd i gysylltu â ffrindiau a pherthnasau.

Mae Archwilio Cymru yn cynnal astudiaeth genedlaethol ar seiber-gadernid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym wedi cynnal arolwg o tua 70 o sefydliadau yng Nghymru am eu hymagweddau at seiber-gadernid.

Yn y weminar hon rhown gip olwg o'n canfyddiadau, rhannu arferion da a thrafod dyfodol seiber-gadernid yng Nghymru. Bydd ein panel o arbenigwyr yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein gwaith.

Rydym yn disgwyl y bydd y digwyddiad hwn fwyaf defnyddiol i weithwyr y sector cyhoeddus, aelodau Bwrdd ac uwch reolwyr sy'n gyfrifol am seiber-gadernid.

Er mai dim ond i sefydliadau Cymru y mae'r data a gasglwyd yn berthnasol, bydd y negeseuon allweddol yn ddefnyddiol y tu hwnt i Gymru. Credwn y bydd y digwyddiad yn ddefnyddiol i gyrff y sector cyhoeddus ledled y DU a thu hwnt.

Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio a'i gyhoeddi ar ein gwefan ar ôl y digwyddiad.

Cysylltwch â'r Gyfnewidfa Arfer Da

I gofrestru, llenwch ein ffurflen ar-lein Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd sy’n amlinellu sut rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod yn darparu eich cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau ein bod yn gallu anfon gwybodaeth atoch.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, anfonwch e-bost i Arfer.Da@archwilio.cymru

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Delegates will get a preview of the emerging findings from our national study on cyber resilience in Welsh public sector bodies. Our work has focused on the arrangements for cyber resilience at Board and senior level. Delegates will hear from experts in the field and will be able to compare the arrangements in their organisation with other, similar bodies.

More about this event

In line with expected social distancing guidelines, this webinar will be 100% virtual. Links on how to attend will be sent to all delegates.

Further Details

The modern world is increasingly reliant upon digital technology. The amount of data stored by public bodies is growing, and increasingly, computerised systems are performing vital functions in public services.

However, one of the downsides to this increased digitisation is the growing cyber threat from unscrupulous organisations and individuals seeking to exploit the digital world for their own monetary or political gain.

In order to defend themselves against such attacks, public bodies have to increase their cyber security but also their cyber resilience.

Cyber resilience is the ‘overall ability of systems and organisations to withstand cyber events and, where harm is caused, recover from them’ (as defined by the National Cyber Security Centre).

The COVID-19 pandemic has further emphasised the importance of cyber resilience. Reliance on the internet has surged during 2020, with huge numbers of public and private employees working remotely, and with the general public increasing their use of the internet to connect with friends and relatives.

Audit Wales is carrying out a national study on cyber resilience in the Welsh public sector. We have surveyed around 70 Welsh organisations about their approaches to cyber resilience.

At this webinar we will preview our emerging findings, share items of good practice and discuss the future of cyber resilience in Wales. Our panel of experts will be able to answer any questions you may have about our work.

We expect that this event will be most useful to public sector employees, Board members and senior managers with responsibility for cyber resilience.

Although the data we have gathered relates only to Welsh organisations, the key messages will be useful outside Wales. We envision that public sector bodies across the rest of the UK and further afield will find this event useful.

The event will be recorded and published on our website after the event.

Contact GPX

To register, please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Who's Attending

View All

Where to Find Us

Get Directions