Sign In

Seminar Dysgu a Rennir ar Greu Cymunedau Cydnerth | Building Resilient Communities Shared Learning Seminar

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Cardiff and Llanrwst
Details will be sent closer to the event date
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Mae Cymru gydnerth yn un o saith nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae'r term cymunedau cydnerth wedi dod yn thema gyffredin dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond beth mae hyn wir yn ei olygu? Beth yw cymuned a sut mae'n dod yn gydnerth?

Mae Cymru yn cynnwys cymunedau amrywiol sydd ag amrywiaeth o nodweddion. Pan fyddwn yn sôn am y gair ‘cymuned’ rydym yn golygu ystyr ehangaf y gair sef grŵp sy'n rhannu nodweddion neu ddiddordebau cyffredin ac sy'n cael ei ystyried neu sy'n ystyried ei hun yn wahanol i ryw raddau i'r gymdeithas ehangach y mae'n rhan ohoni. Nid yw'n ymwneud â daearyddiaeth yn unig.

Mae cydnerthedd cymuned yn ymwneud â grymuso unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol i wneud y canlynol:

 • gweithredu ar y cyd i gynyddu eu cydnerthedd eu hunain a chydnerthedd eraill;
 • dod ynghyd i nodi a chefnogi unigolion sy'n agored i niwed;
 • cymryd cyfrifoldeb am hyrwyddo cydnerthedd unigolion a busnesau.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae nifer y cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am anghenion eu cymunedau penodol ac sy'n gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus wedi cynyddu. Gall llawer o'r elfennau sy'n gwneud grŵp cymunedol llwyddiannus gael eu defnyddio, eu rhannu ag eraill a'u haddasu ar gyfer cymunedau eraill. Teimlwn mai dyma'r amser cywir i ddechrau rhannu'r hyn a ddysgir fel y gall y ddau barti gael budd. Os hoffech helpu i greu cymuned fwy cydnerth, dyma'r seminar i chi.

Bydd y seminar hon, a gyflwynir mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru ac Arfer Da Cymru, yn rhoi'r cyfle i'r rheini sy'n bresennol glywed am amrywiaeth o brosiectau sy'n ceisio annog cymunedau o bob math i ddod yn fwy cydnerth.

Ar gyfer pwy mae'r seminar

Mae'r seminar hon ar gyfer:

 • Swyddogion sy'n gyfrifol am ailddylunio gwasanaethau
 • Swyddogion mewn gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda chymunedau
 • Grwpiau cymunedol sy'n gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus

Ble a phryd

9am - 1pm
Dydd Iau 11 Hydref 2018

Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR

9am - 1pm
Dydd Iau 18 Hydref 2018
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy LL26 0DF

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y seminar hon, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein isod.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

#WAOResilient18

-------------------------------------------------

A more resilient Wales is one of the seven goals of the Wellbeing of the Future Generations (Wales) Act 2015, and the term resilient communities has become a common theme over the past couple of years, but what does this mean in reality? What is a community and how does it become resilient?

Wales is made up of diverse communities which draw upon a variety of characteristics. When we talk about the word ‘community’ we are talking about it in the widest sense of the word as: ‘A group sharing common characteristics or interests and perceived or perceiving itself as distinct in some respect from the larger society within which it exists’. It is not just about geography.

Community resilience is about empowering individuals, businesses and community groups to:

 • take collective action to both increase their own resilience and that of others;
 • come together to identify and support vulnerable individuals;
 • take responsibility for the promotion of individual and business resilience.

Over the past few years, there has been a rise in the number of communities that have taken ownership of their particular community’s needs and are working together with public services. Many of the components that make a successful community group can be utilised, shared with others and adapted to suit other communities. We feel it is the right time to start sharing the learning so that both parties can benefit. If you are looking to support a community to become more resilient, then this is the seminar for you.

Delivered in partnership with Wales Co-operative Centre and Good Practice Wales, this seminar will provide the opportunity for attendees to hear about a range of projects which are seeking to encourage communities of all different types to become more resilient.

Who the seminar is for

This seminar is aimed at:

 • Officers in charge of redesigning services
 • Officers in public services who are working with communities
 • Community groups who are working with public services

Where and when

9am - 1pm
Thursday 11 October 2018

Swalec Stadium, Cardiff, CF11 9XR

9am - 1pm
Thursday 18 October 2018
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Register

To register for this seminar, please complete our online booking form below.

If you have any issues or queries regarding this event, please email good.practice@audit.wales.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place so that we can send information to you.

#WAOResilient18

Where to Find Us

Get Directions