Sign In

Supporting people in their communities: Reducing unnecessary hospital admissions | Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty

Get Tickets

WHEN

Add to Calendar

WHERE

Cardiff and Llanrwst
View Map Get Directions

About the Organiser

profile website twitter Contact Organiser

About the Event

Yn dilyn ‘Rwyf yn glaf, gadewchfi allan’ ym mis Mawrth, nod y seminar hwn yw ceisio amlygu dulliau arloesol lle mae gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau sy’n helpu i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty.

Dyma’r gwirionedd... mae’r GIG yn delio gyda dros 1 miliwn o gleifion bob 36 awr. *

Cafwyd cyfanswm o 16.252 miliwn o dderbyniadau i’r ysbyty yn 2015/16, 28 y cant yn fwy na deg yn gynharach (12.679 miliwn). Gyda disgwyl i boblogaeth y DU gynyddu o tua 64.6 miliwn yng nghanol 2014 i 69.0 miliwn erbyn 2024 a 72.7 miliwn erbyn 2034, mae’r niferoedd hyn yn debygol o gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn. *

Mae hyn yn alw aruthrol ar ein gwasanaethau iechyd ac nid yw’n gynaliadwy. 

Ar gyfer llawer o unigolion mae’r rheswm cychwynnol am fynychu yn aml yn cuddio anghenion cymhleth. I lawer, nid yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys yw'r lle gorau iddynt fod. Mae’r seminar hwn yn ymwneud â dechrau sgwrs wahanol a meddwl am yr hyn y gellid ei wneud yn wahanol i atal anghenion unigolion rhag gwaethygu i’r pwynt lle maen nhw’n teimlo mai’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yw’r unig opsiwn iddyn nhw. 

Rydym yn cydnabod mai un o'r ffactorau llwyddiant allweddol i gyflawni hyn yw gweithio mewn partneriaeth. Bydd y seminar hwn yn arddangos prosiectau partneriaeth cadarnhaol sydd wedi cefnogi unigolion i gynnal iechyd da ac atal yr angen i gael eu derbyn i’r ysbyty.

*ffynhonnell: Conffederasiwn GIG Cymru

Ar gyfer pwy mae’r seminar

Mae’r seminar wedi’i anelu at swyddogion sy’n gyfrifol am ddatblygu polisi, dylunio gwasanaethau a darparu gwasanaethau o’r canlynol:

 • Gwasanaethau Tân ac Achub
 • Heddluoedd
 • Awdurdodau lleol – Gofal Cymdeithasol, Tai
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Sefydliadau iechyd meddwl gan gynnwys elusennau
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Iechyd, gan gynnwys Adrannau Achosion Brys
 • Cymdeithasau Tai
 • Grwpiau cymunedol
 • Rheolwyr Gofal Preswyl

Ble a phryd

09:00 - 13:00
Dydd Mawrth 5 Chwefror 2019
Clwb Criced Morgannwg, Gerddi Sophia, Caerdydd

09:00 - 13:00
Dydd Iau 14 Chwefror 2019
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y seminar, llenwch ein ffurflen cadw lle ar-lein. Rydym yn darparu hysbysiad preifatrwydd i gynrychiolwyr, sy’n dweud wrthych chi sut rydym yn delio gyda’ch data personol fel rhan o’r broses gofrestru. Mae hefyd ar gael ar y dudalen Digwyddiadau sydd i Ddod.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Dylech sicrhau eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cadw lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch chi.

Am ragor o wybodaeth ar y digwyddiad, anfonwch e-bost i good.practice@audit.wales

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Following on from ‘I’m a patient get me out of here’ in March, this seminar is seeking to highlight innovative approaches where public services are delivering services that help prevent unnecessary hospital admissions.

Here is the reality… the NHS deals with over 1 million patients every 36 hours. *

There were 16.252m total hospital admissions in 2015/16, 28 per cent more than a decade earlier (12.679m). With the UK population projected to increase from an estimated 64.6 million in mid-2014 to 69.0 million by 2024 and 72.7 million by 2034, these numbers are likely to increase year on year. *

This is a huge demand on our health services and is not sustainable. 

For many individuals the initial reason for attending often masks complex needs. For many, the A&E department is not the best place for them to be. This seminar is about starting a different conversation and thinking about what could be done differently to prevent the needs of individuals escalating to a point where A&E feels like the only option to them. 

We recognise that one of the key success factors to achieving this is partnership working. This seminar will showcase positive partnership projects which have supported individuals in maintaining good health and preventing the need to be admitted.

*source: Welsh NHS Confederation

Who the seminar is for

This seminar is aimed at officers responsible for policy development, service design and service delivery from the following:

 • Fire and Rescue Services
 • Police forces
 • Local Authorities – Social Care, Housing
 • Welsh Ambulance Service Trust
 • Mental Health organisations including charities
 • Welsh Council for Voluntary Action
 • Health including Emergency Departments
 • Housing Associations
 • Community groups
 • Residential Care Managers

Where and when

09:00 - 13:00
Tuesday 5 February 2019
Glamorgan Cricket Club, Sophia Gardens, Cardiff

09:00 - 13:00
Thursday 14 February 2019
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Register

To register for the seminar please complete our online booking form. We provide a delegate privacy notice, telling you how we deal with your personal data as part of the registration process. It is also available on Forthcoming Events page.

Joining instructions are circulated 1-2 weeks before the event. Please ensure you provide your email address when booking a place to ensure that we can send information to you.

For further information on the event, please email good.practice@audit.wales

Where to Find Us

Get Directions